Obezbeđenje stručnih usluga

Ovom aktivnošću predviđeno je obezbeđivanje usluga pravnog savetovanja, računovodstva, finansijskog planiranja, razvijanja biznis planova, odnosa sa javnošću, razvijanja poslovne saradnje sa sličnim institucijama iz inostranstva, promovisanje PIC, d.o.o. (dalje Centra), preduzetnika i preduzeća koja koriste usluge Centra u inostranstvu, kompjuterskih usluga, oglašavanja u medijima, prevođenja, kao i izrada promotivnog materijala.

 

Obrazovanje i usavršavanje

Ova grupa aktivnosti se odnosi na edukaciju i trening potencijalnih korisnika Centra, korisnika Centra i zaposlenih u PIC d.o.o. kroz učestvovanje i organizaciju seminara, radionica, sajmova, konferencija i sličnih stručnih skupova.

 

Poslovi pružanja usluga korisnicima inkubatora

Ova grupa aktivnosti se odnosi na uspostavljanje i razvoj usluga koja Centar i spoljni saradnici pružaju korisnicima Centra kako bi izgradili uspešno poslovno okruženje u vremenskom okviru planiranom za uspešnu inkubaciju, što podrazumeva i profilisanje aktivnosti stanara u skladu sa ugovornim obavezama, usvojenim biznis planom, poslovnim ambicijama i realnom situacijom na tržištu. Centar pruža tehničke, pravne, finansijske i ostale vrste usluga, kao što su: planiranje, izveštavanje, računovodstvo, pregovaranje, marketing promocija, fundraising, priprema biznis planova i druge usluge.

 

Poslovi saradnje sa institucijama

U okviru ove grupe sprovode se aktivnosti saradnje sa bilateralnim i multilateralnim razvojnim organizacijama, institucijama Evropske Unije, domaćim i stranim konsultantskim firmama, agencijama za razvoj malih i srednjih preduzeća, nevladinim organizacijama, razvojnim agencijama, privrednim komorama, privrednim udruženjima, finansijskim institucijama, predstavnicima ambasada stranih zemalja u Srbiji i drugim institucijama, koje se prepoznaju kao konstruktivni partneri u procesu podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetništva, inovacija, razvoja poslovne infrastukture i drugim delatnostima koje su vezane za poslovne Centre – inkubatore.

 

Poslovi saradnje sa investitorima

PIC d.o.o. u saradnji sa Opštinom, Fondom za podršku investicija u Vojvodini, Izvršnim većem AP Vojvodine i drugim partnerima promoviše Centar kao investicionu lokaciju i nudi poslovni prostor na korišćenje stranim investitorima za poslovne delatnosti vezane za uspostavljanje investicionih projekata u Opštini Bački Petrovac i AP Vojvodini. Takođe, Centar u saradnji sa drugim partnerima radi na uspostavljanju Joint Ventures (zajedničkih ulaganja) između kompanija korisnika Centra i stranih investora u cilju uvećanja priliva stranih direktnih investicija u AP Vojvodinu. Centar nudi potencijalnim stranim investitorima usluge kao što su poslovni prostor, povoljne uslove poslovanja, saradnju sa korisnicima inkubatora, outsourcing mogućnosti i drugo.

 

Marketing aktivnosti

Ova grupa aktivnosti ima za cilj izradu i diseminaciju instrumenata promocije, kao što su brošure, katalozi, pamfleti, publikacije, promotivni video filmovi, informativni WEB portali, novinski članci i reportaže u domaćim i stranim medijima. Takođe, ove aktivnosti podrazumevaju organizaciju i učestvovanje na promotivnim skupovima u zemlji i inostranstvu, kao što su seminari, radionice, sajmovi, konferencije i drugi stručni skupovi.