petrovec_erb Opština Backi Petrovac

Opština se nalazi u južnobackom okrugu Autonomne pokrajine Vojvodine, severnom delu Srbije. Ima 15 hiljada stanovnika, oko 490 zanatlija i 230 preduzetnika. Opština ima agro–industrijski karakter sa zastupljenom prera ivackom, metaloprera ivackom i hemijskom industrijom. Poslovno – inovacioni centar, koji je otvoren 2009. godine, ima ambiciju da deluje kao centar za podršku malim i srednjim preduzecima.

Adresa: Kolarova 6, 21470 Backi Petrovac, Republika Srbija
E-mail: opstina@backipetrovac.rs
www.backipetrovac.rs

 rra Udruženje za razvoj regiona Horna Nitra

Regionalna razvojna agencija je regionalni informacioni centar koji pruža informacije potencijalnim krajnjim primaocima pomoći u okviru operacionih programa u Narodnom strateškom referentnom okviru Slovačke i u prekograničnoj saradnji Slovačke. Takođe pruža i savetodavne usluge o mogućnosti iskorištavanja pomoći iz strukturalnih fondova EU i drugih izvora finansiranja. RRA ima značajnu ulogu u oblasti izgradnje partnerstava na lokalnom i regionalnom nivou.

Adresa: Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, Republika Slovačka
E-mail: zrrhn@projecteu.org
www.projecteu.org

MZ Bački Petrovac

Mesna zajednica Bački Petrovac je obrazovana za područje naselja Bački Petrovac kao sedište opštine, radi zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva na ovom području. Mesna zajednica je interesna, nestranačka zajednica građana i njihovih udruženja.
U Mesnoj zajednici građani neposredno ili preko organa Mesne zajednice iniciraju i razmatraju rešavanje komunalnih pitanja i zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i drugim oblastima od neposrednog interesa za građane.
Mesna zajednica može da sarađuje sa drugim mesnim zajednicama, gradovima kako u zemlji tako i u inostranstvu, radi ostvarivanja svojih programa razvoja, zadovoljavanja određenih potreba od zajedničkog interesa i rešavanja drugih pitanja a na osnovu dobrovoljnosti, uzajamnosti i solidarnosti.

Adresa: Kolarova 3, 21470 Bački Petrovac
E-mail: msbp@stcable.net

rav-logo-engleski  Razvojna agencija Vojvodine 

RAV je osnovana je pod okriljem Pokrajinske vlade, sa ciljem da pruža podršku sprovođenju razvojne, poljoprivredne i politike ruralnog razvoja Vojvodine.RAV podstiče priliv stranih i domaćih investicija i pruža profesionalne usluge kompanijama koje investiraju u Vojvodinu, analizira privredne potencijale i postojeće resurse, kreira predlog mera za podršku razvoja privrede, poljoprivrede, energetike, turizma i ruralnog razvoja – sa posebnim akcentom na inovacije i tehnološki razvoj.:

Adresa: Stražilovska 2, 21000 Novi Sad
E-mail: office@rav.org.rs
www.rav.org.rs

ewa-logo Akademija ženskog preduzetništva

Akademija ženskog preduzetništva je nevladina organizacija koja pruža podršku ženama u oblasti razvoja njihovih biznis ideja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Jedna je od članica osnivača Poslovnog i inovativnog centra d.o.o u Bačkom Petrovcu. Organizuje kurseve za prekvalifkaciju u cilju povećanja konkurentnosti ženske radne snage na tržištu rada.

Adresa: Kosovska 41, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

E-mail: office@ewa.org.rs